[1]
V. Ashraf, V. Kalaichelvan, R. Ragunathan, and V. V. Venkatachalam, “Apoptosis Induction and Anticancer Activity of 2, 4-bis (1-phenylethyl) Phenol from Clerodendrum thomsoniae Balf.f. in vitro”, ijpi, vol. 10, no. 4, pp. 542-547, Dec. 2020.