ASHRAF, V.; KALAICHELVAN, V.; RAGUNATHAN, R.; VENKATACHALAM, V. V. Apoptosis Induction and Anticancer Activity of 2, 4-bis (1-phenylethyl) Phenol from Clerodendrum thomsoniae Balf.f. in vitro. International Journal of Pharmaceutical Investigation, v. 10, n. 4, p. 542-547, 10 dez. 2020.