Ashraf, V., Kalaichelvan, V., Ragunathan, R., & Venkatachalam, V. V. (2020). Apoptosis Induction and Anticancer Activity of 2, 4-bis (1-phenylethyl) Phenol from Clerodendrum thomsoniae Balf.f. in vitro. International Journal of Pharmaceutical Investigation, 10(4), 542-547. https://doi.org/10.5530/ijpi.2020.4.94