(1)
Ashraf, V.; Kalaichelvan, V.; Ragunathan, R.; Venkatachalam, V. V. Apoptosis Induction and Anticancer Activity of 2, 4-Bis (1-Phenylethyl) Phenol from Clerodendrum Thomsoniae Balf.f. In Vitro. ijpi 2020, 10, 542-547.